Historisk udtalelse om udendørs hold af kvæg af racen Welsh Black

Dato for udgivelse 02-11-2007

Rådet ved skrivelse af 27. september 2007 fra Fødevarestyrelsen blevet anmodet om at besvare spørgsmål vedrørende udendørs hold af racen Welsh Black.

Rådet udtalte:

Spørgsmål:

Rådet  anmodes om at vurdere hvorvidt racen Welsh Black, som er ny i Danmark, som følge af dens hårdførhed, kan sidestilles med de racer, som allerede nævnt i Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets udtalelse af 14. december 2001 om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

Svar:

Det fremgår af beskrivelsen af Racen Welsh black, at dyrene er hårdføre og har et hårlag som  i vinterperioden er kraftig med en tyk underpels og med kraftige dækhår, der yder passende beskyttelse mod vind og vejr. Tillige understøttes racens vinterhårdførhed af dens historie. Racen er i litteraturen beskrevet som at være tilpasset såvel kolde og varme klimatiske forhold, herunder klimatiske forhold, der er sammenlignelige med danske forhold.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at racen Welsh Black kan sidestilles  med de racer som allerede er nævnt i Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets fælles udtalelse af 14. december 2001 om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr under forudsætning af følgende:

  • Dyrene skal være forberedt på at gå ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, hvilket betyder, at de skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag og de skal være ved godt huld. Dyrene skal i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes. Dyrene skal have mulighed for at søge ly, læ og tørt leje enten ved adgang til egnede bygninger eller til naturlige forhold, der kan yde tilsvarende muligheder. Der henvises endvidere til Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets fælles udtalelse af 14. december 2001 om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

 

Det Veterinære Sundhedsråd