2018-24-0152-00188

Syv slagtesvin havde mærker efter slag på ryggen ved levering til slagteriet

15-10-2018

Skrivelse af 4. juli 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00083-18).
Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse på slagteriet syv svin med mærker efter slag på ryggen.

Rådet udtalte 15. oktober 2018:

Spørgsmål 1:

Har grisene nr. 1-7 ved at blive påført slag som anført, derved været udsat for uforsvarlig behand­ling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mis­handling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 18. maj 2018, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede syv slagtesvin med mærker efter slag på ryggen. Det fremgår endvidere, at embedsdyrlægen ved undersøgelse af slagtekroppene fandt følgende:

”Slagtekrop nr. 1:
… Slagtekroppen havde 8 slagmærker fordelt på ryggen. Slagmærkerne var af en længde på 30-50 cm. De første 10 cm af alle slag bestod af spiralformede mærker afgrænset af en kant foroven og en kant forneden. De restende længder af slagmærkerne bestod af to lige linjer ("togskinne-konfiguration”)… Slagmærkerne havde forårsaget blødninger i hud, underhud og fedtvæv.

Det vurderes, at der kan være slået med håndtaget af en dasker…

Ved slag med ovenstående objekt på hud, fremkommer helt typiske læsioner med de spiralformede mærker med kant foroven og forneden svarende til håndtaget på daskeren afgrænset af to gummikanter. De resterende mærker i "togskinne-konfigu­ration” svarer til slag med et stanglignende objekt, svarende til den resterende del af daskeren uden plastikstykke…

Slagtekrop nr. 2:
… Slagtekroppen havde 1 slagmærker på ryggen. Slagmærkerne var af en længde på 30-40 cm. Og svarede i udseende til slagmærkerne på slagtekrop nr. 1… Slagmærkerne havde forårsaget blødninger i hud, underhud og fedtvæv.

Slagtekrop nr. 3:
… Slagtekroppen havde 4 slagmærker på ryggen. Slagmærkerne var af en længde på 30-50 cm. Og svarede i udseende til slagmærkerne på slagtekrop nr. 1… Slagmærkerne havde forårsaget blødninger i hud, underhud og fedtvæv.

Slagtekrop nr. 4:
… Slagtekroppen havde 1 slagmærke på ryggen. Slagmærket var af en længde på 7 cm. Og svarede i udseende til den spiralformede def af slagmærkerne på slagtekrop nr. 1… Slagmærkerne havde forårsaget blødninger i hud, underhud og fedtvæv.

Slagtekrop nr. 5:
… Slagtekroppen havde 2 slagmærker på ryggen. Slagmærkerne var af en længde på 30-40 cm. Og svarede i udseende til slagmærkerne på slagtekrop nr. 1... Slagmærkerne havde forårsaget blødninger i hud, underhud og fedtvæv.

Slagtekrop nr. 6:
… Slagtekroppen havde 2 slagmærker på ryggen. Slagmærkerne var af en længde på 30-40 cm. Og svarede i udseende til slagmærkerne på slagtekrop nr. 1… Slagmærkerne havde forårsaget blødninger i hud, underhud og fedtvæv.

Slagtekrop nr. 7:
… Slagtekroppen havde 1 slagmærke på ryggen. Slagmærket var af en længde på 30 cm. Og svarede i udseende til slagmærkerne på slagtekrop nr. 1… Slagmærkerne havde forårsaget blødninger i hud, underhud og fedtvæv.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at de 7 slagtesvin, ved på ryggen at være påført mellem 1 og 8 slag, der medførte blødninger i hud, underhud og fedtvæv, samlet set har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som samlet set groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslægens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 9, jf. § 1 og transportbekendtgørelsen § 35, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med udøvelse af erhverv som landbrugsmedhjælper, at have behandlet 7 slagtesvin groft uforsvarligt, idet han ved drivning i forbindelse med læsning af slagtesvin til transport, tildelte 7 slagtesvin mellem 1-8 slag over ryggen med håndtaget på en grisedasker, medførende blødninger i hud, underhud og fedtvæv på slagtesvinene.

Samt for at have behandlet 4 slagtesvin uforsvarligt, idet han i forbindelse med drivning af slagtesvin forud for transport, tildelte 4 slagtesvin mellem 1-4 slag over ryggen og skulderpartiet med skaftet af en grisedasker, medførende blødninger i hud, underhud, fedtvæv og den underliggende muskulatur på slagtesvinene.

Tiltalte modtog et bødeforlæg på 25.000 kr. uden at betale dette.

Sagen blev behandlet i retten. Anklagemyndigheden oplyste, at tiltalte ikke havde anmodet om, at sagen blev behandlet ved et retsmøde. Retten anså derfor tiltalte for at have tilstået forholdet.

Retten fandt tiltalte skyldig i tiltalen.

Tiltalte blev straffet med bøde på 25.000 kr. og forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 60 dage.