2019-24-0152-00103/2019-24-0152-00277

Slagtesvin med halesår transporteret

07-10-2019

Skrivelse af 19. marts 2019 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00146-18).
Embedsdyrlægen observerede ved det levende syn på slagteriet et slagtesvin med inficeret halesår. Svinet blev ikke transporteret adskilt fra andre svin. Svinet havde feber ved ankomsten til slagteriet.

Rådet udtalte 7. oktober 2019:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer ved at lade svinet gå i besætningen i 1 - 2 uger med beskrevne lidelse, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt og herunder undladt at beskytte dyret bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, finder rådet da, at der er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig be­handling.

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 5. december 2018, at embedsdyrlægen ved det levende syn på slagteriet observerede et slagtesvin med et halesår af en karakter, så det blev sorteret fra til nærmere undersøgelse. Svinet var transporteret til slagteriet uden adskillelse fra de øvrige svin.

”Ved den kliniske undersøgelse af det levende dyr kunne det konstateres, at dyret var af normal huld samt havde en temperatur på 39.7 grader celsius (feber).

Dyret var generelt ikke modvillig mod at lade sig undersøgelse af undertegnede, på nær når dette drejede sig om skinke- og haleregion. Når skinkerne blev palperet/berørt sitrede dyret og viftede kraftigt med halen, foreneligt med irritation og smerte. Når berøringen nærmede sig haleroden trak dyret halen ind til sig.

Halen fremstod varm, øm, rød og med blødning. Halespidsen havde tydelig vævsdød/mørkfarvning af huden, som lå under niveau i forhold til re­sten af halen.

Ved undersøgelsen af den afskårne hale, fandtes der tydelig vævsdød i halespidsen. Ved gennemskæring af halen fandtes små bylder som tegn på infektion, udbredt rødme i underhuden samt reparationsvævsdannelse - især i området mellem halespidsen (med udpræget vævsdød) og den resterende del af halen. Det område som var ramt af vævsdød lå under niveau i forhold til den resterende del af halen.”

Materiale fra svinet blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Præparatet bestod af en hale med en længde på ca. 14 cm og en diameter på 4 cm målt ved basis. Ved inspektion af halen fandtes den yderste del at være sæde foren nekrotiserende ulceration. Ulcerationen strakte sig over ca. 3,5 til 10 cm af den yderste del af halen og havde et overfladeareal på ca. 25 til 30 cm2. Ved modtagelsen var halen gennemsavet saggitalt både gennem halehvirvlerne og lateralt for halehvirvlerne. Ved inspektion fandtes stedvist nekrose af dermis og den underliggende muskulatur. Under ulcerationen fandtes granulationsvæv med en tykkelse på op til ca. 0,5 cm.

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at halen er sæde for en kronisk nekrotiserende ulceration. Baseret på mængden af granulationsvæv vurderes foran­dringerne at have en alder på ikke under 1-2 uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig, og burde for længst ved det daglige tilsyn i besætningen have været erkendt og afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet isoleret i sygesti, tilset af en dyrlæge/behandlet eller aflivet før tilstanden fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinet under sygdomsforløbet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Svinet har derved været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Finder rådet, at besætningsejer/transportør/chauffør ved at lade dyret transportere til slagteriet med den beskrevne lidelse, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt og herunder undladt at beskytte dyret bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, finder rådet da, at der er tale om uforsvarlig eller gro­vere uforsvarlig behandling.

Svar ad 2:

Lægges sagsakterne samt svar ad 1 til grund, finder Rådet, at slagtesvinet ikke var egnet til transport, heller ikke adskilt i et rum for sig selv som skånetransport. Ved at være læsset og transporteret har det været udsat for risiko for puf, bid og tråd fra de andre svin og stød mod vognens sider.

Svinet har ved at være læsset og transporteret været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Svinet har derved været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Der henvises til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Sagen afgjort sammen med 2019-24-0152-00126.

Der var to tiltalte i sagen.

Besætningsejer/transportvirksomhed:

1.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2 samt bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 § 35, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 (nu bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 § 37, stk. 1, jf. stk. 3) jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 - transportforordningen - artikel 3, ved den 1. oktober 2018 og i perioden op til som besætningsejer i forbindelse med udøvelse af erhverv at være ansvarlig for at et svin blev behandlet groft uforsvarligt, idet grisen havde gået i besætningen i 1 – 2 uger med en haleinfektion/halesår, uden at være givet en passende behandling eller aflivet, alt hvorved grisen ikke blev behandlet omsorgsfuldt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom grisen den 1. oktober 2018 i forbindelse med økonomisk virksomhed af tiltalte blev transporteret fra besætningen til slagteriet, uagtet grisen grundet den beskrevne lidelse ikke var egnet til transport, alt hvorved grisen blev udsat for yderligere grovere uforsvarlig behandling.

2.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2 samt bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 § 35, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 (nu bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 § 37, stk. 1), jf. stk. 3 jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 - transportforordningen - artikel 3, ved den 16. oktober 2018 og i perioden op til som besætningsejer i forbindelse med udøvelse af erhverv at være ansvarlig for at et svin blev behandlet groft uforsvarligt, idet grisen havde gået i besætningen i flere uger med en haleinfektion/halesår, uden at være givet en passende behandling eller aflivet, alt hvorved grisen ikke blev behandlet omsorgsfuldt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom grisen den 16. oktober 2018 af tiltalte i forbindelse med økonomisk virksomhed blev transporteret fra besætningen til slagteriet, uagtet grisen grundet den beskrevne lidelse ikke var egnet til transport, alt hvorved grisen blev udsat for yderligere grovere uforsvarlig behandling.

3.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2 samt bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 § 35, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 (nu bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 § 37, stk. 1), jf. stk. 3 jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 - transportforordningen - artikel 3, ved den 21. november 2018 og i tiden forud herfor som besætningsejer i forbindelse med udøvelse af erhverv at være ansvarlig for at et svin blev behandlet groft uforsvarligt, idet grisen havde gået i besætningen i flere uger med ledbetændelse i højre albueled, uden at være givet en passende behandling eller aflivet, alt hvorved grisen ikke blev behandlet omsorgsfuldt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den svært støttehalte gris den 21. november 2018 i forbindelse med økonomisk virksomhed af tiltalte blev transporteret fra besætningen til slagteriet, uagtet grisen grundet den beskrevne lidelse ikke var egnet til transport, alt hvorved grisen blev udsat for yderligere grovere uforsvarlig behandling.

Sagerne blev samlet afgjort med bødeforelæg på 60.000 kr.

Chauffør:

1.
Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 9 jf. § 1 samt bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 § 35, stk. 1, nr. 1, jf. transportforordningens artikel 3, litra b og artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel 1, pkt. 1 og pkt. 2, litra b, ved den 1. oktober 2018 i forbindelse med udøvelse af erhverv som chauffør, at have været ansvarlig for, at et slagtesvin blev behandlet groft uforsvarligt, idet slagtesvinet havde feber og et inficeret halesår med tydelig og udbredt vævsdød af halespidsen, hvorved det blev udsat for smerte, lidelse, angst, va­rigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke var transportegnet.

2.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens §§ 1 og 2 jf. § 28, stk. 2, jf. stk. 1, samt stk. 1 og 4 og § 28, stk. 9, samt artikel 3, litra b og artikel 8, stk. 1, jf. bilag 1, kapitel I, pkt. 1 og pkt. 2, litra b i transportfor­ordningen, jf. § 35, stk. 1, nr. 1 i transportbekendtgørelsen, samt artikel 3, litra g samt artikel 6, stk. 3, jf. bilag I, kapitel II, del 2, pkt. 2.1, jf. kapitel VII, del D i transportforordningen, jf. § 35, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 i transportbekendtgørelsen, samt § 10, stk. l, ,jf. bilag 2, del D, jf. § 35, stk. 1, nr. 3 i transportbekendtgørelsen ved den 16. oktober 2018 under udøvelse af er­hverv som chauffør, at have transporteret et slagtesvin med halesår og ladet det transportere til slagte­riet, selvom slagtesvinet ikke var transportegnet, ligesom transporten blev foretaget med overlæs, idet der var læsset 235 slagtesvin selvom køretøjet kun var godkendt til at køre med 219 slagtesvin. Dyret har ved at være læsset og transporteret samt uden ad­skillelse fra de øvrige svin, været udsat for risiko for bid, puf og stød fra de andre svin og mod vognens sider. Dyret har herved været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og er ikke behandlet omsorgsfuldt og har derfor været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr.

3.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 1, 2 og 3 stk. 1 jf. § 28, stk. 2, jf. stk. 1, samt artikel 3, litra b og artikel 8, stk. 1, jf. bilag 1, kapitel I, pkt. 1 og pkt. 2, litra b i transportforordningen, jf. § 35, stk. i, nr. 1 i transportbekendtgørelsen ved den 21. november 2018 under udøvelse af erhverv som chauffør, at have læsset og transporteret et slagtesvin som var kraftig støttehalt (tydeligt halt, men tog dog støtte på be­net) med tendens til springhalt og ladet det transportere til slagteriet, selvom slagtesvinet ikke var transportegnet. Svinet har under læsning og transport været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er be­handlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov. Dyret har under læsning og transport derfor været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr.

Forholdene blev samlet afgjort med bødeforelæg på 20.000 kr.