2019-24-0152-00097

Manglende håndtering af syge grise med halebid og kronisk ledbetændelse

26-02-2020

Skrivelse af 23. august 2019 fra Nordjyllands Politi - 5100-89110-00038-19.
Ved et opfølgende kontrolbesøg i en besætning, fandtes 6 grise at have kronisk ledbetændelse samt inficeret halebid. En af grisene kunne ikke rejse sig og de øvrige fem var springhalte. Ingen af dyrene gik i sygesti og ingen var behandlet.

Rådet udtalte 26. februar 2020:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætnings/dennes ansatte ved at lade de 6 svin gå i besætningen gennem flere dag, uden at give de syge dyr en passende/sufficient behandling, eller lade dyrene aflive, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat slagtesvinene for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald finder rådet da et grisene har været udsat for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 8. marts 2019:

”Ved kontrolbesøget blev der konstateret mangelfuld håndtering af 6 grise som havde kronisk ledbetændelse som følge af inficerede halebid, der var ubehandlede (foto 3). Den ene gris kunne ikke rejse sig, de fem øvrige dyr var springhalte. Alle seks grise gik i almindelige stier uden blødt leje (foto 1 og 2). Behandling af grisene vurderes på tilsynstidspunktet at være udsigtsløs.

Gris mærket med ”o” (foto nr. 4 og Video Gris o og Gris ol): Vejede ca. 35 kg, gik i en alm. sti uden blødt leje og var ubehandlet. Grisen havde et inficeret ha­lesår efter halebid med hævelse, rødme og nekrose (dødt væv). Dyret havde desuden kronisk ledbetændelse med hævelse i venstre knæled, hvilket er tegn på en yderligere komplikation i forhold til halebid, hvor betændelse spredes med blodet (bakteriæmi) til blandt andet led og forårsager ledbetændelse. Dyret kunne ikke rejse sig.

Ledbetændelsen vurderes at have en varighed på mindst 6 dage og halesårets varig­hed mindst 8 dage.

Dyret kunne pga. sin tilstand ikke rejse sig.

Gris mærket med ”ol” (foto nr. 5 og Video Gris o og Gris ol): Vejede ca. 45 kg og gik i en alm. produktionssti uden blødt leje. Grisen havde inficeret halebid med hævelse, rødme og nekrose. Den var ikke behandlet.
Dyret var desuden springhalt på venstre bagben. Der var kronisk ledbetændelse i venstre knæled med hævelse. Ledbetændelsens varighed vurderes at være mindst 5 dage og det inficerede halesår mindst 7 dage.

Gris mærket med ”X” (foto nr. 6 og Video Gris X): Vejede ca. 35 kg, gik i en alm. sti uden blødt leje, var ubehandlet og havde inficeret halebid med hævelse og nekrose samt kronisk, deformerende ledbetændelse i venstre forknæled. Grisen var springhalt og støttede ikke venstre forben. Ledbetændelsens varighed vurderes at være mindst 8 dage og det inficerede halesår mindst 10 dage.

Gris mærket med ”XI” (Video Gris XI): Vejede ca. 40 kg og havde inficeret hale­bid med hævelse og nekrose samt kronisk ledbetændelse i venstre albueled.
Grisen var springhalt, ubehandlet og gik i en alm. sti uden blødt leje.
Varigheden af ledbetændelsen vurderes at være mindst 6 dage og halesåret mindst 8 dage.

Gris mærket med ”XII” (Video Gris XII): Vejede ca. 40 kg, havde et inficeret halesår med meget hævet hale med nekrose (dødt væv) og kronisk ledbetændelse i højre haseled. Grisen var springhalt og ville helst ligge ned. Den var ubehandlet og gik i en alm. sti uden blødt leje.

Varigheden af ledbetændelsen vurderes at være mindst 6 dage og halesåret mindst 8 dage.

Gris mærket med ”1” (Video Gris I): Vejede ca. 75 kg, havde et ubehandlet infi­ceret halesår med hævelse, var springhalt, ville helst ikke bevæge sig og havde kro­nisk ledbetændelse i venstre albueled. Grisen gik i en alm. sti uden blødt leje.
Varigheden af ledbetændelsen vurderes at være mindst 6 dage og halesåret mindst 8 dage.

De seks grises inficerede halesår: Halernes udseende med bl.a. alvorlig infektion, nekrose og granulationsvæv indike­rer, at disse tilstande har været til stede og synlige i 7-10 dage (se mere nøjagtig angi­velse af varigheden under beskrivelse af det enkelte dyr på forrige side).. Det vurde­res, at sårene på halerne var tydelige og burde have været opdaget i forbindelse med den daglige gennemgang af besætningen og håndteret på et tidligere tidspunkt.”

Rådet finder, at de 6 slagtesvins lidelser har været tydelige og let erkendelige ved det daglige tilsyn i besætningen, og at deres situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de var blevet opstaldet i en sufficient indrettet sygesti, tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet.

Lægges ovennævnte og det medfølgende videomateriale til grund, finder Rådet, at dyrene under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller huset og passet under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at dyrene har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte var tiltalt for tre forhold.

1.
Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 1, samt stk. 9 jf. §§ 1 og 2, samt Rådets forordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport artikel 3, litra b og artikel 8, stk.1, jf. bilag I, kapitel I, pkt. 1 og pkt. 2 litra b i transportforordningen, jf. bekendtgørelse nr. 1729 af 21 december 2006 § 35, stk.1, nr. 1, ved den 1. oktober 2018 i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at have behandlet 3 slagtesvin med halesår uforsvarligt, idet disse blev transporteret til slagteri, selv om de ikke var egnet til transport.

2.
Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 9, jf. §§ 1 og 2, samt § 19, stk. 1, jf. § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, ved den 11. oktober 2018 at have behandlet to svin groft uforsvarligt, ved ikke at have truffet de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe et springhalt svin, samt et svin med broksæk med større kronisk sår.

3.
Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, samt stk. 9, jf. §§ 1 og 2 i Dyreværnsloven, § 19, stk. 1 jf. § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, samt § 14, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse om opbevaring m.m. afdøde produktionsdyr, ved den 19. december i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at have behandlet 6 grise groft uforsvarligt, idet de alle led af kronisk ledbetændelse, hvoraf en gris ikke kunne rejse sig og 5 grise var springhalte, samt at have undladt at sikre døde dyr på afhentningspladsen mod ådselsædende dyr, idet der lå 8-10 døde grise uoverdækket.

Afgjort ved bødeforelæg på 100.000 kr.

Afgørelsens pkt. 1 vedrører sag nr. 2019-24-0152-00077 og pkt. 2 sag nr. 2019-24-0152-00139.