2021-24-0153-00042

Tolv hunde opstaldet i små bure uden adgang til vand

14-10-2021

Skrivelse af 27. maj 2021 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00092-19).
I et hundehold var 12 mindre hunde, heraf flere hvalpe, opstaldet i 4 små trådbure, uden adgang til vand. Der var i burene ingen former for inventar og der var ikke adgang til tørt leje. Burene var tilsmudsede med urin og afføring. Tre af hundene var magre.

Rådet udtalte 14. oktober 2021:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at manglende tildeling af frisk vand, således at flere af hundene ved tilsynsbesøgende fremstod tørstige som beskrevet, derved har undladt at beskytte dyrene bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, samt undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt, herunder vandet og passet dem under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og i bekræftende fald, finder Rådet da, at der er tale om forhold af uforsvarlig eller groft uforsvarlig behandling af dyrene.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at hundene ved embedsdyrlægens besøg d. 27. januar 2021, d. 10. februar 2021 og d. 23. februar 2021 ikke havde adgang til drikkevand. Ved besøgene d. 10. februar 2021 og d. 23. februar 2021 fremstod hundene meget tørstige, da de blev tilbudt vand, hvilket understøttes af sagens videomateriale.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at hundene, ved gentagne gange ikke at have fri adgang til vand, hvorved de ved tilsynene fremstod meget tørstige, ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt og vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Hundene har herved været udsat for gentagen, betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at hundene herved har været udsat for mindst uforsvarlig behandling jf. dyrevelfærdsloven §§ 2 og 3.

Spørgsmål 2:

Vedrørende de hunde, der er beskrevet som magre i forbindelse med tilsynsbesøget den 10. februar 2021, finder Rådet da at de sigtede ved ikke at fodre hundene tilstrækkeligt eller med tilstrækkeligt lødigt foder, således at de var blevet afmagret, derved har undladt at beskytte dyrene bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt, herunder vandet og passet dem under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og i bekræftende fald, finder Rådet da, at der er tale om forhold af uforsvarlig eller groft uforsvarlig behandling af dyrene.

Svar ad 2:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring fra tilsynsbesøget foretaget d. 10. februar 2021:

”Mindst tre af hundene (fotonr 3, 5 og 7) virkede meget magre og havde tabt sig siden sidste kontrolbesøg”.

Sagens billedmateriale understøtter, at flere af hundene ved besøget d. 10. februar 2021 fremstod magre/afmagrede med fremstående ribben, rygsøjle og hoftehjørner.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at hundene, ved at være bragt i det beskrevne huld, ikke har været behandlet omsorgsfuldt og fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Hundene har herved været udsat for betydelig grad af lidelse og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at hundene herved har været udsat for uforsvarlig behandling jf. dyrevelfærdsloven §§ 2 og 3.

Spørgsmål 3:

Lægges det til grund, at de i spørgsmål 2 beskrevne magre hunde, var blevet magre helt eller delvist som følge af sygdom, giver det da Rådet anledning til en ændret vurdering.

Svar ad 3:

Der er mange forskellige forhold, der kan medføre afmagring, og graden af ulempe, som disse forskellige forhold vil kunne påføre hundene, er varierende. Da der ikke i sagsakterne foreligger en egentlig klinisk undersøgelse af de magre hunde, der kan belyse en eventuel anden årsag til afmagringen end insufficient fodring, finder Rådet, at spørgsmålet har hypotetisk karakter, og derfor ikke kan besvares med nogen grad af sikkerhed.

Spørgsmål 4:

Finder rådet, at de hunde der er beskrevet i forbindelse med tilsynsbesøgene den 27. januar og den 10. februar 2021 og som gik i bure, med trange pladsforhold, derved ikke er blevet beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og i bekræftende fald, finder Rådet da, at der er tale om forhold af uforsvarlig eller groft uforsvarlig behandling af dyrene.

Svar ad 4:

Følgende fremgår af anmeldelsesrapporten fra d. 27. januar 2021:

”Hun viste os ind i et fyrrum, hvor der gik 12 hunde i 4 små bure. I et af burene gik der 5 hunde. Det var hvalpe de fleste af dem. Forholdene var ikke i orden og der manglede vand til dem. Der var ingen lys i rummet.”

Af embedsdyrlægens beskrivelse dateret 27. januar 2021 fremgår:

”I et lille rum var der 4 bure, burene var anbragt i to etager, hvor der i alt var 12 hunde. Ved indtræden i rummet var der en indeklemt og stram lugt.?

Bur 1: 3 hvalpe, hvor der lå afføring i bunden og der var ikke et sugende lag i bunden. Hvalpene fremstod urene i pelsen.

Bur 2: 1 hund. Her var anbragt avispapir i bunden.

Bur 3:5 hunde. Her var anbragt et par håndklæder og lille gul skål

Bur 4: 3 hunde. Her var anbragt avispapir i bunden, som var fugtig og en lille gul skål, som var væltet.”….

”Bur 1 blev vurderet til at være ca. 60x45x50 cm og de øvrige tre bure var en smule større (ca. 10 cm) i både bredde og længde.”

Sagens billedmateriale understøtter, at hundene gik i små, uhygiejniske trådbure, som var tilsølet med urin og afføring, hvorfor det ikke var muligt at finde tørt leje. Der var ingen form for ”beskæftigelsesmateriale” i burene, og der var hverken vand eller foder. Burene havde en størrelse og en indretning, der alene ville gøre dem egnede til kortere tids ophold, f.eks. i forbindelse med transport. 

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed - også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at hundene, ved at være holdt i de beskrevne bure, ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt og huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Ved at gå under de uhygiejniske forhold, uden mulighed for at finde tørt leje, ved at opholde sig i de små, overbelagte bure uden stimulation og uden mulighed for at udfolde normal adfærd, som leg og bevægelse, uden mulighed for at søge væk for at besørge, ved ikke at have fri adgang til vand og ved ikke at blive tilstrækkeligt fodret, således at 3 hunde var magre, har hundene været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at hundene har været udsat for groft uforsvarlig behandling jf. dyrevelfærdsloven §§ 2, 3 og 18, stk. 1, 1. og 2. punktum.

Spørgsmål 5:

Finder rådet at den manglende rengøring af rum eller arealer, hvor hundene blev holdt og som er beskrevet ved tilsynsbesøgende h.h.v. den 27. januar, 10. februar og 23. februar 2021 har bevirket, at hundene ikke er blevet beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og i bekræftende fald, finder Rådet da, at der er tale om forhold af uforsvarlig eller groft uforsvarlig behandling af dyrene.

Svar ad 5:

Se svar ad 4.

Spørgsmål 6:

Giver sagens fakta i øvrigt rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 6:

Det skal bemærkes, at Rådet ved skrivelse af 25. november 2020 har afgivet en udtalelse til Nordjyllands Politi angående dyreværnsmæssigt uforsvarlige og groft uforsvarlige forhold i samme hundehold på baggrund af embedsdyrlægens besøg på ejendommen d. 9. november 2018, d. 20. december 2018, d. 1. februar 2019 og d. 6. juni 2019.

Ovenstående og oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke viser vilje eller evne til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit hundehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelse om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyrevelfærdsloven § 60. Anvendelse af § 60 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Sagen afgjort sammen med 2020-24-0153-00026

Tiltalt for overtrædelse af følgende forhold:

Forhold 1: Overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, jf. til dels stk. 2, jf. § 2, § 3 og § 18 ved i perioden fra november 2018 til den 6. juni 2019 i forening med ægtefælle, at have behandlet flere hunde uforsvarligt og 2 hunde grovere uforsvarligt.

Forhold 2: Overtrædelse af hundelovens § 12, jf. § 8, stk. 2 ved at besidde 6 hunde, uden at der var tegnet ansvarsforsikring for hundene.

Forhold 3: Overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, § 3, og § 18, stk. 1, ved den 27. januar 2021 og i tiden op til og frem til og med den 23. februar 2021 i forening med ægtefælle at have behandlet flere hunde grovere uforsvarligt subsidiært uforsvarligt.

Forhold 4: Overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, jf. § 2, og § 3 samt § 58, skt. 6, ved at have undladt at efterkomme politiets pålæg af 15. februar 2021 om at sikre vand og tørt leje til hundene.

Efter en samlet vurdering og på baggrund af antallet af involverede hunde samt varigheden af forholdene, sammenholdt med den tid, der var gået siden forholdene blev begået, og oplysningerne om tiltaltes ægtefælles betydelige indflydelse, herunder på antallet af hundene og håndteringen af dem, besluttede retten, at fastsætte straffen til til 25.000 kr.

Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 14 dage. Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Retten fandt efter sagens omstændigheder ikke grundlag for at nedsætte bødestraffen yderligere som følge af sagsbehandlingstiden. Retten henviste herved til sagens karakter, til at Det Veterinære Sundhedsråds seneste udtalelse var dateret den 14. oktober 2021 og til, at det oprindelige anklageskrift, der tillige omfattede tiltaltes ægtefælle, blev indleveret den 24. januar 2022, der blev erstattet af anklageskriftet af 7. marts 2023, fordi ægtefællen afgik ved døden efter sagens berammelse.