2021-24-0152-00499

To slagtesvin med slagmærker blev transporteret til slagteri

19-04-2022

Skrivelse af 11. maj 2021 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00021-21).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse fandtes to slagtesvin med henholdsvis mindst 8 og mindst 14 slag på kroppen.

Rådet udtalte 19. april 2022:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer, x eller dennes ansatte eller transportvirksomheden, y, chauffør, z ved at have tildelt slagtesvinet slag henover dets ryg med ukendt redskab, hvorved der var fremkommet blødninger i underhuden, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat slagtesvinet for unødig smerte, lidelse, angst, va­rigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 20. januar 2021:

”Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

Slagtekrop nr. 1:
… Slagtekroppen havde mindst fjorten slagmærker på højre og venstre kropshalvdel… Der var slået med sådan en kraft at det har forårsaget blødning gennem spæklaget og ned i muskulaturen …

Slagtekrop nr. 2:
… Slagtekroppen havde mindst 8 slagmærker på højre og venstre kropshalvdel… Der var slået med sådan en kraft at det har forårsaget blødning gennem spæklaget og ned i muskulaturen… Det kan også ligne at der er blødning i tilknytning til ribben på slagtekrop nr. 2…”

Af sektionsattest af 6. april 2021 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND fremgår, at der ved patoanatomisk undersøgelse af præparater fra de to svin fandtes følgende:

”Gris nr. 1:
To præparater bestående af to hudstykker med stedvist underliggende muskulatur… Ved inspektion af præparaterne fandtes ensartede forandringer i form af blødninger i huden. Blødningerne havde togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Længden på blødningerne varierede fra ca. 2,4 - 5,1 cm. Den samlede bredde på blødningerne varierede fra ca. 0,5 - 1 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på mellem ca. 0,3 - 0,5 cm.

Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden.

Gris nr. 2:
To præparater bestående af to hudstykke med stedvist underliggende muskulatur og på det ene også underliggende ribben… Ved inspektion af præparaterne fandtes ensartede forandringer i form af blødninger i huden. Blødningerne havde togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Længden på blødningerne varierede fra ca. 3,5 - 7 cm. Den samlede bredde på blødningerne varierede fra ca. 0,6 - 0,8 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på mellem ca. 0,4 - 0,5 cm.

Vinkelret på midten af to af blødningerne, fandtes en blødning. De to vinkelrette blødninger målte henholdsvis ca. 8 og 13,5 cm i længden og havde en bredde på ca. 0,6 cm.

Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden.

Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af læsionerne til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes infiltration med neutrofile granulocytter og makrofager. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre, hvoraf flere var infiltreret med neutrofile granulocytter og makrofager.

Læsionerne i huden og den underliggende muskulatur i alle præparater er forenelige med at være opstået efter stumpt traume påført af et menneske, og vurderes at have en alder på ikke under ca. 4 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at de to slagtesvin, ved at være påført henholdsvis mindst fjorten og mindst otte slag på ryggen medførende blødninger i huden og den underliggende muskulatur, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, og de har ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer, x, eller dennes ansatte eller transportvirksomheden, y og dennes chauffør, z  derved har udsat slagtesvinet for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling.

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at de to slagtesvin har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta rådet anledning til yderligere bemærkninger.

Svar ad 3:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Besætningsejer var tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, stk. 9 og stk 11, jf. § 1 og § 2, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv, at have behandlet to grise groft uforsvarligt, idet der i forbindelse med slagtningen blev konstateret adskillige menneskepåførte slagmærker påført med kraftige slag med en hård genstand, hvilket havde medført tydelige blødninger, samt overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 2 og 3, jf. § 58, stk. 2, jf. stk. 1 og § 58, stk. 12 og 13 samt transportforordningens artikel 3, litra e og artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel III, punkt 1.8, litra a, jf. § 37, stk. 1, nr. 1 og nr. 6 og stk. 3 i bekendtgørelse af dyr under transport ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have behandlet fem grise groft uforsvarligt, idet grisene ved slagtning på slagteriet blev konstateret med slagmærker påført med ukendt genstand.

Sagen blev afgjort med et bødeforlæg på 60.000 kr.