Nyhedsbrev 13. maj 2024

Rådets sammensætning - genbeskikkelser

Dyrlæge Lena Pelle og dyrlæge Asger Lundorff Jensens beskikkelsesperiode udløb 31. december 2023. Efter indstilling fra henholdsvis Den Danske Dyrlægeforening og Københavns Universitet er begge af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen genbeskikket som medlem af Det Veterinære Sundhedsråd for perioden 1. april 2024 – 31. marts 2028. Asger Lundorff Jensen er tillige genbeskikket som næstformand for Rådet i samme periode.  
 

Ny hjemmeside 

Da Fødevarestyrelsen er overgået til ny platform er Rådets hjemmeside flyttet med. Forhåbentlig opleves den nye hjemmeside mere brugervenlig. 
 

Ekskursion

Rådets møde blev i april henlagt til Herning, der samtidig var udgangspunkt for en 2-dages ekskursion med bredt fokus på kvæg. Rådet besøgte to store kvægbesætninger og DC Holsted kvægslagteri. Tak til alle involverede - det blev udbytterige besøg, der vil bidrage til Rådets fortsatte arbejde.
 
  Køer besigtiget ved besøg i besætning
  
Ekskursionsbesøg i stald
  
Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af politi, anklagemyndighed, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og Fødevarestyrelsen. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.
 
Rådet har netop offentliggjort nedenstående sager på Rådets hjemmeside:  
 

Andre dyr

Uforsvarlige forhold i fasanhold

Eksotiske dyr manglede adgang til vand

Tre slanger og 12 mus efterladt ved fraflytning af lejlighed

Pelsdyr

Seks kaniner mishandlet til døde

Hunde og katte

Tamkatte indfanget i fælde og sluppet ud i naturen

Hund med muskelatrofi af bagparten og halt på begge bagben

Hund slået og sparket af ejer

Svin

Støttehalt svin transporteret til slagteriet - svinet var ikke adskilt fra de andre dyr under transporten

So med fraktur af lårbenet transporteret til slagtning - var ikke separeret fra de andre dyr under transporten

Svin med hævet og spændt øre blev transporteret til slagteri

Slagtesvin med halesår sendt til slagtning uden adskillelse fra øvrige dyr

So med stor rektalprolaps med komplikationer transporteret til slagteri

Slagtesvin med navlebrok med komplikationer blev transporteret til slagteriet

Svin med stort brok transporteret til slagteri

Svin med navlebrok med sår transporteret til slagteri

Slagtesvin med stort navlebrok med sår transporteret til slagtning

Svin med brok kompliceret af sår transporteret til slagtning. Flere svin med komplicerede navlebrok var ikke håndteret i besætningen

Et svin med brok med åbent sår, et svin med amputeret venstre forben og otte svin med store brok transporteret til slagteri

Smågrise med navle-/lyskebrok ikke egnet til transport

Ved et opfølgende kontrolbesøg konstateredes ca. 200 ubehandlede syge slagtesvin

Afmagret gris og manglende vanding og fodring i udendørs svinehold

Syg so ude af stand til at rejse sig

Flere svin med kroniske lidelser blev ikke håndteret korrekt

Manglende håndtering af halte slagtesvin i besætningen

Manglende håndtering af en gris med en stor udposning med sårdannelse på navlestedet

Kvæg

Kreaturer var i uacceptabel foderstand og opstaldet under dårlige forhold

Malkekvægbesætning - dårligt huld og manglende strøelse og permanent adgang til vand

Heste 

Tre heste holdt under uacceptable forhold

 

Generelle udtalelser

I de ovenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådets generelle udtalelser. Disse kan ses herunder:

Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste

Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Rådets reviderede udtalelse af 1. oktober 2013 om svin med rektalprolaps